ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

1

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಕವಿಸಂವಾದ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಚಲುನ್ ವೆಲಿ.      20 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2015: ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಕವಿಸಂವಾದ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಚಲುನ್ ವೆಲಿ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ

2

 • ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್.
 • ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್.
ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್

2002

2003

2004

 • ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ
 • ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ
 • ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ

2005

2006

 • ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್
 • ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ
 • ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್
 • ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್
 • ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯೊ ಝರಿ

2007

 • ಆಡೊಸಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ
 • ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು
 • ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಮುಖಾಂ ಪಾಟ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ
 • ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ
 • ಕುಲ್ಕುಲೊ
 • ತಿಂತೆರಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಂ
 • ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್
 • ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೂಸ್

2008

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್